วันที่   5   มกราคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
อาคารหอประชุม 08.30-16.30   - ประชุมการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน  60  น.ส.จุฑารัตน์ ไชยเทพ